14. etap kırsal kalkınma destekleri başladı

0
394

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilecek.

 

 

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı (KKYDP) kapsamındaki ‘Ekonomik Yatırımlar Uygulama Rehberi’ yayımlandı.
Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “ Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 90 (doksan) gün başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru tarihinin bitiminden sonra on-line olarak girişi yapılan hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme yapılmayacak ve eksik belge ve/veya doküman tamamlatılmayacaktır.

Her uygulama yılı için yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür” dedi.

Yatırım konuları nelerdir?

Akkoyunlu, yatırım konuları hakkında şu bilgileri verdi; “ Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar (bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, tıbbi aromatik ürünler, çelik silo, soğuk hava deposu), proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar (deniz, iç su yetiştiriciliği), hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları, büyükbaş hayvancılık sabit yatırımları, küçükbaş hayvancılık sabit yatırımları, kanatlı yetiştiriciliği sabit yatırımları, sera yatırımları (iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar), kültür mantarı üretimi sabit yatırımları, büyükbaş/küçükbaş kesimhane yatırımları (sadece modernizasyon yatırımı) ve kanatlı kesimhane yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.”

Kimler başvurabilir?

Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişilerin hibe desteğine başvurabileceğini kaydeden Ticaret Borsası Başkanı Akkoyunlu; “ Tüzel kişiler kapsamında küçük orta ölçekli işletme kapsamında yer alan anonim, limited ve kollektif şirketler ile kooperatif ve birlikler başvurabileceklerdir. Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak hibeye esas proje tutarı; Yeni yatırımlar için; 3.000.000 TL, tamamlama yatırımları için; 2.000.000 TL, kapasite artırımı yatırımları için; 1.500.000 TL, teknoloji yenileme/modernizasyon yatırımları için; 1.500.000 TL’dir. Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen hibeye esas proje tutarının azami % 50’si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas proje tutarı 250.000 TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır” dedi.

 Yatırım yerinin özellikleri

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu, yatırım yerinin özellikleri ve nerelerde yatırım yapılcağı konusunda şunları söyledi; “ Projeler ilimizin her bölgesinde, yasal izinlerin alınabilmesi koşuluyla gerçekleştirilebilecektir. Ancak, il, ilçe merkezi ve mahalle, kırsal alan ayrımına göre puan alınabilecektir.Yeni ve tamamlama yatırımları konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması ve/veya Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden başvuru sahibi adına proje başvuru tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifak süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de başvuru ekinde sunulması gerekir. Hazine, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nde yapılacak yatırımlar için arsa tahsis/irtifak belgesi bu kurum/kuruluşların bağlı oldukları mevzuata göre alınır.

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması veya gerçek ve tüzel kişilerden proje kabul tarihinden itibaren en az yedi yıl süre ile kiralanmış olması gerekir. Yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kiralama süresi boyunca sözleşmenin iptal edilmeyeceğine dair taahhütname de başvuru ekinde sunulmalıdır.

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvuruların inşaat işleri içermesi durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması veya Belediye, İl Özel İdaresi, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Ticaret Odası veya Sanayi Odası’ndan kiralanan yerler için başvuru sahibi adına güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ya da Küçük İhtisas Sanayi Sitesi’nden tahsis/irtifak belgesinin bağlı oldukları mevzuata göre alınacak tahsis/irtifak belgesinin başvuru ekinde sunulması gerekmektedir.

Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak olan yatırım konularına ait başvuruların hiçbirinde mülkiyetin başvuru sahibine ait olması veya yedi yıl kira süresi şartı aranmaz.”

Akkoyunlu, başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan hibe sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla; inşaat yapım giderleri ve makine ekipman malzeme alım giderlerinin program kapsamında desteklenebileceğini ifade etti.

Projeler 5 yıl geçerli olacak

Projeler için başvuruların 5 yıl geçerli olduğunu aktaran Sadettin Akkoyunlu; “KKYDP mevzuatında yapılan önemli bir değişiklik ise yayınlanmış olan tebliğin 5 yıl geçerli olmasıdır. Ana mevzuat olan tebliğde belirtilen koşullara esas olmak üzere her yıl Ekim ayında yayınlanacak olan uygulama rehberi ve satın alma rehberi ile detaylar açıklanacak ve bu rehberlerin yayım tarihi itibariyle de başvurular yapılabilecektir. Bu yıl için uygulama rehberinin kısa sürede yayınlanması beklenmektedir” diye konuştu.

Başvurular nasıl yapılcak?

Rehber yayımından itibaren 90 (doksan) gün başvuru süresi tanınacağını ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişinin elektronik ağ üzerinden yapılacağını belirten Akkoyunlu; “Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru tarihinin bitiminden sonra on-line olarak girişi yapılan hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme yapılmayacak ve eksik belge ve/veya doküman tamamlatılmayacaktır. Her uygulama yılı için yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür. Yayınlanmış olan tebliğde İl Değerlendirme Komisyonu’nun teşkili, görevleri ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Yine tebliğ ekinde de değerlendirme esas puanlama tabloları yayınlanmıştır. Yatırımcılarımız bu tablodan projelerinin puanlamasını belli oranda kendileri de görebileceklerdir. Uygun kabul edilmesi için asgari puanlar gerekmekte olup yatırımcılar bu puanları sağlayıp sağlayamadıklarını tespit ederek başvuru için yön belirleyebileceklerdir.Komisyon değerlendirmesi sonrasında bakanlık tarafından yapılacak bütçe tahsisi ve değerlendirmeler sonrasında uygun görülen başvurular (başvuru numaraları) bakanlık resmi internet sitesinden yayınlanacak ve yayımı tarihinden sonra yatırımcılara 10 gün içinde yazılı tebligat yapılacaktır” diye konuştu.

Uygunluk tebligatı yapılacak

Kendilerine uygunluk tebligatı yapılan yatırımcıların 30 gün içinde hibe sözleşmesi için istenilen belge/dokümanları İl Müdürlüğü’ne sunacağını, İl Müdürlüğü tarafından en fazla 30 gün içerisinde gerekli inceleme ve yer tespit/kontrolleri yapıldıktan sonra yatırımcı ve il müdürü arasında hibe sözleşmesi imzalanacağını dile getiren Sadettin Akkoyunlu; “ Hibe sözleşmesinin formatı önceden belirlenir ve yatırımcı tarafından incelenir. Projenin uygulama ve sonrasındaki 5 yıllık izleme süreci dahil olmak üzere tüm yükümlülükler hibe sözleşmesinde yer almakta olup, bütün hukuki sorunlarda esas alınacak temel unsurdur.

Önceki dönemlerde satın almaya ilişkin olarak yayınlanan satın alma kitabı çerçevesinde ve hibe sözleşmesi imzalanmasından sonra ihaleler yapılmaktaydı ve uygunluk görüşü sonrası yapım/alım aşamasına geçilebiliyordu.Yeni dönem itibariyle önemli bir değişiklik ise ihale ve satın alma süreci ile ilgilidir. İnşaat yapımına ve makine ekipman malzeme alımına yönelik olarak yapılacak satın alma prosedürü başvuru süreci içerisinde gerçekleştirilecek ve hazırlanan ihaleye yönelik dokümanlar başvuru paketi içerisinde verilecektir. Dolayısıyla başvurunun incelenip değerlendirilmesi sürecinde satın alım işlemleri de incelenmiş olacak ve hibe sözleşmesi imzalanmasını takiben yatırımcı hemen uygulamaya geçebilecektir.

Satın alma/ihale ile ilgili satın alma rehberi de uygulama rehberi ile birlikte bakanlıkça yayınlanacaktır” ifadelerini kullandı.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here